1. V niektorých mesiacoch budú 2, 3, 4 alebo 5 stretnutí s ohľadom na štátne sviatky a dni pracovného pokoja, pričom mesačné a ročné školné zostáva nezmenené. Ďalšie informácie na http://www.skolajanos.sk/.

2. V kolektívnom vyučovaní sa školné uhrádza formou mesačných splátok do 15. dňa v mesiaci, bez ohľadu na žiakovu neprítomnosť na vyučovaní. Náhradu hodiny si môže žiak uplatniť len v kolektívnom vyučovaní a to účasťou na vyučovaní inej skupiny.

3. V individuálnom vyučovaní sa školné uhrádza vopred za 5 vyučovacích hodín. Nárok na náhradu hodiny má žiak v prípade, že vyučujúci neodučí hodinu kvôli vlastnej pracovnej neschopnosti, alebo ak žiak svoju neprítomnosť nahlási aspoň 24 hodín pred začiatkom hodiny. Ak žiak svoju neprítomnosť nenahlási, uhrádza za takúto hodinu plnú sumu.

4. Platiť môžete: 

– tajomníkovi v kancelárii školy, ktorý Vám vydá príjmový doklad o zaplatení. Príjmové pokladničné doklady je potrebné uschovať, prípadne nalepiť do pracovného zošita,

– bankovým prevodom na číslo účtu SK6011110000006622455007 UniCredit Bank, Ružomberok, kvôli identifikácii je dôležité platbu označiť nasledovne: do variabilného symbolu uviesť dátum narodenia žiaka, do špecifického symbolu mesiac, za ktorý sa platí, do poznámky meno, priezvisko žiaka, jazyk.

5. Pri odhlásení je potrebné vypísať odhlášku v kancelárii školy. V prípade odhlásenia žiaka školné nevraciame.

6. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na tel. čísle: 0915 830 589.

7. Doporučujeme informovať o zdravotnom stave žiaka v prípadoch alergie, diabetes, fóbie, epilepsie atď.

Ďakujeme, že ste si vybrali našu školu a tešíme sa na stretnutie s Vami!