Ceny školného v Súkromnej jazykovej škole

 

1 študent 9 €/vyučovacia hodina
2 študenti 6 €/vyučovacia hodina/osoba
3 študenti 4 €/vyučovacia hodina/osoba
4 študenti 3 €/vyučovacia hodina/osoba

 

Kurzy pre dospelých

5 študenti 2,5 €/vyučovacia hodina/osoba
6 študenti 2,3 €/vyučovacia hodina/osoba
7 študenti 2,2 €/vyučovacia hodina/osoba
8 a viac študentov 2 €/vyučovacia hodina/osoba

 

Kurzy pre deti

5 – 7 študentov 2 €/vyučovacia hodina/osoba
8 a viac študentov 1,25 €/vyučovacia hodina/osoba

 

Odborné vyučovanie a firmy  dohodou

/obchodná AJ, hotelová AJ, štátnice, …/ 

 

Osvedčenie o absolvovanom štúdiu študent získava pri 70 % dochádzke a 70 % úspešnosti z testov, ktoré absolvuje počas školského roka.

 

Zľavy SJŠ

 

Ponúkame Vám nasledovné zľavy pri splnení uvedených podmienok:

 

Zľava  5 %:

  1. Ak navštevuje SJŠ viac členov rodiny
  2. Ak zaplatíte školné na celý polrok dopredu (1. polrok do 30. septembra a 2. polrok do 28. februára)

 

Zľavy  sa môžu spočítať – zľava 10%.

 

Podmienky štúdia a platieb SJŠ

 

Školné je ročné. Študent má možnosť platiť ho aj mesačnými splátkami vždy do 15. dňa v mesiaci.

V prípade choroby študenta na základe dokladu o PN je možné odpustiť 1 mesačný poplatok v priebehu jedného školského roka.

Ak študent nastúpi na školu neskôr, školné za mesiace v ktorých školu nenavštevoval mu môže byť odpustené, ale bez nároku na vysvedčenie.

Pri vystúpení zo školy je potrebné vypísať odhlášku. V prípade odhlásenia žiaka školné nevraciame.

 

Zľavy SZUŠ a SJŠ sa nespájajú.

Študent školy platí ročné školné formou mesačných, dvojmesačných, polročných alebo ročných splátok, bez ohľadu na neprítomnosť na vyučovaní. Náhradu hodiny si môže študent uplatniť len v kolektívnom vyučovaní a to účasťou na vyučovaní inej skupiny. V individuálnom vyučovaní má nárok na náhradu hodiny v prípade, že vyučujúci neodučí hodinu kvôli vlastnej pracovnej neschopnosti, alebo ak študent svoju neprítomnosť nahlási vyučujúcemu aspoň 24 hodín pred začiatkom hodiny.

Osvedčenie o absolvovanom štúdiu študent získava pri 70% dochádzke a 70% úspešnosti z testov, ktoré absolvuje počas školského roka.

Platiť môžete:

  • tajomníkovi školy v kancelárii školy, vždy do 15. dňa v mesiaci, ktorý Vám vydá príjmový doklad o zaplatení. Príjmové pokladničné doklady je potrebné uchovať, prípadne nalepiť do zošita Vášho dieťaťa!
  • alebo bankovým prevodom na číslo účtu vo formáte IBAN: SK6011110000006622455007, UniCredit Bank, Ružomberok, variabilný symbol: dátum narodenia žiaka, poznámka: meno a priezvisko žiaka, jazyk (ročník). Správnosť uvedenia údajov je nevyhnutná pre identifikáciu Vašej platby!
  • V prípade choroby študenta na základe dokladu o PN je možné odpustiť 1 mesačný poplatok v priebehu jedného školského roka.
  • Ak študent nastúpi do kurzu neskôr, školné za mesiace v ktorých školu nenavštevoval nemusí zaplatiť, ale stráca nárok na získanie osvedčenia.