Ceny školného v Súkromnej jazykovej škole

Ceny školného platné od 1.9.2020

Individuálne kurzy – platí sa 5 hodín vopred

1 študent 14,00 €/vyučovacia hodina/študent
2 študenti 8,00 €/vyučovacia hodina/študent
3 študenti 6,00 €/vyučovacia hodina/študent
4 študenti 4,00 €/vyučovacia hodina/študent
Kurzy pre dospelých nad 25 rokov
5 študenti 3,00 €/vyučovacia hodina/študent
6 študenti 2,80 €/vyučovacia hodina/študent
7 študenti 2,60 €/vyučovacia hodina/študent
8 a viac študentov 2,40 €/vyučovacia hodina/študent
Kurzy pre študentov od 15 do 25 rokov
5 a viac študentov 2,00 €/vyučovacia hodina/študent
Kurzy pre deti od 1. roč. ZŠ do 15 rokov
5 a viac študentov 2,00 €/vyučovacia hodina/študent
Odborné vyučovanie a firmy  dohodou
/obchodná AJ, hotelová AJ, štátnice, …/

 

Osvedčenie o absolvovanom štúdiu študent získava pri 70 % dochádzke a 70 % úspešnosti z testov, ktoré absolvuje počas školského roka.

Zľavy SJŠ

Ponúkame Vám nasledovné zľavy pri splnení uvedených podmienok:

Zľava  5 %:
  1. Ak navštevuje SJŠ viac členov rodiny
  2. Ak zaplatíte školné na celý polrok dopredu (1. polrok do 30. septembra a 2. polrok do 28. februára)
Zľavy  sa môžu spočítať – zľava 10%.

Podmienky štúdia a platieb SJŠ

Školné je ročné. Študent má možnosť platiť ho aj mesačnými splátkami vždy do 15. dňa v mesiaci.

V prípade choroby študenta na základe dokladu o PN je možné odpustiť 1 mesačný poplatok v priebehu jedného školského roka.

Ak študent nastúpi na školu neskôr, školné za mesiace v ktorých školu nenavštevoval mu môže byť odpustené, ale bez nároku na vysvedčenie.

Pri vystúpení zo školy je potrebné vypísať odhlášku. V prípade odhlásenia žiaka školné nevraciame.

Zľavy SZUŠ a SJŠ sa nespájajú. Študent školy platí ročné školné formou mesačných, dvojmesačných, polročných alebo ročných splátok, bez ohľadu na neprítomnosť na vyučovaní. Náhradu hodiny si môže študent uplatniť len v kolektívnom vyučovaní a to účasťou na vyučovaní inej skupiny. V individuálnom vyučovaní má nárok na náhradu hodiny v prípade, že vyučujúci neodučí hodinu kvôli vlastnej pracovnej neschopnosti, alebo ak študent svoju neprítomnosť nahlási vyučujúcemu aspoň 24 hodín pred začiatkom hodiny. Osvedčenie o absolvovanom štúdiu študent získava pri 70% dochádzke a 70% úspešnosti z testov, ktoré absolvuje počas školského roka. Platiť môžete:
  • tajomníkovi školy v kancelárii školy, vždy do 15. dňa v mesiaci, ktorý Vám vydá príjmový doklad o zaplatení. Príjmové pokladničné doklady je potrebné uchovať, prípadne nalepiť do zošita Vášho dieťaťa!
  • alebo bankovým prevodom na číslo účtu vo formáte IBAN: SK6011110000006622455007, UniCredit Bank, Ružomberok, variabilný symbol: dátum narodenia žiaka, poznámka: meno a priezvisko žiaka, jazyk (ročník). Správnosť uvedenia údajov je nevyhnutná pre identifikáciu Vašej platby!
  • V prípade choroby študenta na základe dokladu o PN je možné odpustiť 1 mesačný poplatok v priebehu jedného školského roka.
  • Ak študent nastúpi do kurzu neskôr, školné za mesiace v ktorých školu nenavštevoval nemusí zaplatiť, ale stráca nárok na získanie osvedčenia.